Pravidla ochrany osobních údajů v Naučmese

Tato Pravidla ochrany osobních údajů doplňují naše Podmínky užívání a Obchodní podmínky. Součástí těchto Pravidel je i naše Cookie Policy. Pravidla obsahují také ujednání o nakládání s osobními údaji mezi společnými správci.

Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste si Pravidla přečetli a rozumíte jim.

Na úvod

 1. Pro potřeby těchto Pravidel ochrany osobních údajů se rozumí:
  • Naučmese my, společnost
   Naučmese s.r.o., IČ 294 56 541, se sídlem Krásná 299, 739 04, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, e-mail: info@naucmese.cz, telefon +420 774 895 526
  • Účastníkem je zákazník, který se účastní kurzů zakoupených prostřednictvím portálu Naučmese.cz vedených lektory
  • Lektorem je osoba nabízející kurzy prostřednictvím portálu Naučmese.cz
   • Externím lektorem je lektor, není v pracovněprávním vztahu s Naučmese
  • Uživatelem jsou účastníci a lektoři kurzů, uživatel je zastřešující pojem pro lektory i uživatele
 2. Naučmese vyvíjí platformu dostupnou prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.naucmese.cz poskytující prostor pro nabídku volnočasových kurzů lektory. Některé kurzy zajišťuje Naučmese přímo prostřednictvím svých zaměstnanců, jiné zajišťují externí lektoři. V takovém případě jsme pouze prostředníky pro zajištění kurzů lektorem. Účastníci si mohou prostřednictvím portálu zakoupit kurz přímo či zakoupit voucher na kurzy pro třetí osoby. Uživatelé si prostřednictvím uživatelského účtu spravují historii kurzů a kreditů.
 3. Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce zrušit svůj uživatelský účet a přestat užívat portál Naučmese.cz. Svůj účet a data ze systému můžete vymazat kliknutím na červený odkaz Smazat profil úplně dole, v sekci Uprav si profil.
 4. Tato Pravidla popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

Naučmese jako správce osobních údajů

 1. Založením uživatelského účtu či zasláním objednávky kurzu nebo voucheru začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsme správcem osobních údajů. Prohlížením portálu Naučmese.cz může také docházet ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme pouze osobní údaje získané od vás, uživatelů.
 2. O účastnících kurzů zpracováváme tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • fotografii, vložíte-li ji do uživatelského účtu
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • telefonní číslo
  • fakturační adresa včetně IČ a DIČ
  • reference a hodnocení kurzů
  • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do uživatelského účtu
 3. O lektorech kurzů zpracováváme tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • fotografii, vložíte-li ji do uživatelského účtu
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • telefonní číslo
  • fakturační adresa včetně IČ a DIČ
  • číslo bankovního účtu
  • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do uživatelského účtu
 4. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:
  • provedení veškerých administrativních úkonů nezbytných pro propojení účastníka a lektora včetně předání údajů o účastnících lektorovi a naopak, aby se mohl kurz uskutečnit; zaslání potvrzení přihlášky na kurz nebo voucherů v případě účastníků a zaslání seznamu účastníků kurzu v případě lektorů; administrace plateb za kurzy; zveřejnění jména a fotografie v seznamu účastníků vybraného kurzu (uživatel může zvolit možnost tyto údaje nezveřejnit a být pro ostatní uživatele anonymní), zveřejnění referencí navštíveného kurzu; tj. za účelem plnění smlouvy
  • informování o nových službách poskytovaných Naučmese nebo našimi lektory, nových funkcích, změnách v poskytování služeb, informacích o konání Naučmese Festu a dalších novinkách, které s námi souvisí a mohly by Vás zajímat; tj. za účelem oprávněného zájmu
  • IP adresy používáme pro ochranu serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami, což je za účelem našeho i vašeho oprávněného zájmu
 5. Jméno a příjmení včetně e-mailové adresy předáváme lektorům, aby mohli účastníky kontaktovat a sdělit jim informace o konání kurzu. Protože lektoři mohou být i externisté, kteří poskytují kurzy nikoliv pod jménem Naučmese, jsou v takovém případě také správci osobních údajů a spolu s Naučmese jsou společnými správci ve smyslu čl. 26 GDPR. Tato pravidla níže upravují podmínky vzájemného vztahu Naučmese a externích lektorů.
 6. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání uživatelského účtu, nejdéle však 15 let po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Naučmese a uživatelem souvisejícím s Podmínkami užívání, Obchodními podmínkami nebo těmito Pravidly ochrany osobních údajů ohledně náhrady škody. V rámci oprávněného zájmu Vás můžeme oslovit s nabídkou našich služeb ještě 2 roky po zániku uživatelského účtu.
 7. Přestože Naučmese nabízí možnost zakoupení voucheru pro obdarovanou osobu, přičemž na voucher uvádí jméno a příjmení obdarované osoby, Naučmese s údajem o jménu a příjmení obdarovaného nijak nenakládá ani jej nezpracovává. Naučmese není zpracovatelem osobních údajů.
 8. Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, kteří dodržují evropské standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje uvedené v odst. 4 pro naplnění účelů dle odst. 4, vždy však nejdéle po dobu uvedenou v odst. 5:
  • Dlouhodobě spolupracující subjekty, zejména osoby samostatně výdělečně činné, které nám pomáhají s účetnictvím, IT a zákaznickou podporou.
  • Spolek Naučmese Fest z.s., IČ 036 65 895, informující naše uživatele o konání a organizaci Naučmese Festu.
  • Cloudová úložiště společnosti WEDOS Internet, a.s., IČ 281 15 708, umístěná v České republice, a to pro ukládání některých dat z portálu Naučmese.cz.
  • Službu Amazon S3, cloudová úložiště, provozovaná společností Amazon Web Services, Inc. pro ukládání některých dat z portálu Naučmese.cz. Provozovatel služby splňuje podmínky EU-U.S. Privacy Shield.
  • E-mailingovou službu MailChimp pro zasílání hromadných sdělení. Osobní údaje MailChimp předává do USA, přičemž provozovatel služby, společnost The Rocket Science Group LLC splňuje podmínky  EU-U.S. Privacy Shield.
  • Služby Google AdWords pro remarketing a reklamní služby společnosti Facebook.

Zpracovávání údajů na základě souhlasu a jeho odvolání

 1. Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas. Objednávání nebo poskytování kurzů není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu.
 2. Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.
 3. Souhlas nám můžete udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě:
  • abychom mohli oslovovat telefonicky nebo e-mailem a nabízet Vám služby a výrobky, tj. zasílat Vám obchodní sdělení, která se týkají Naučmese, a informovat Vás o našich událostech nebo bonusech, i přestože jste se prozatím žádného kurzu nezúčastnili
  • aby Vás naši další partneři mohli oslovovat telefonicky nebo e-mailem a nabízet Vám služby a výrobky, tj. zasílat Vám obchodní sdělení, která přímo nesouvisejí s Naučmese, a informovat Vás o jejich událostech nebo bonusech
  • abychom mohli Vaše osobní údaje používat pro doručení co nejrelevantnější reklamy a informací o Naučmese mj. také prostřednictvím remarketingu. V takovém případě mohou třetí osoby (zejména společnosti Google a Facebook) námi poskytnuté osobní údaje spojovat a kombinovat s údaji, které mají k dispozici a které získaly v souladu s právními předpisy.
 4. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu existence uživatelského účtu, a 24 měsíců po jeho skončení. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte, a to zasláním požadavku na adresu info@naucemese.cz.
 5. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od nás nebo našich partnerů, můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. informace o zrušení kurzu).
 6. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o novinkách v Naučmese
 7. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro námi pověřené zpracovatele.

Zpracovávání údajů společnými správci

 1. Protože externím lektorům předáváme jméno a příjmení včetně e-mailu účastníků, aby mohli účastníky kontaktovat ohledně konání zakoupeného kurzu a informovat je o jimi nabízených službách, tj. výhradně v rámci účelu plnění smlouvy a oprávněného zájmu, který je uveden výše, stávají se spolu s Naučmese společnými správci osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR.
 2. Protože externí lektoři zpracovávají osobní údaje za stejným účelem jako Naučmese, externí lektoři souhlasí, že budou vázání těmito Pravidly ochrany osobních údajů a budou s údaji nakládat pouze v souladu s těmito Pravidly, přičemž dodrží stejné standardy ochrany, jako Naučmese. Ustanovení uvedená v těchto odstavcích (1 až 5 mají přednost před ustanoveními Pravidel).
 3. Externí lektoři jsou oprávněni pověřit zpracováním třetí osobu, je-li to nezbytné pro dosažení účelu zpracovávání. Zároveň odpovídají za zpracování osobních údajů, kterým v důsledku porušení těchto Pravidel nebo jiných platných a účinných právních předpisů vznikne újma subjektům údajů.
 4. Externí lektoři zároveň odpovídají za svěřené osobní údaje, tj. jméno, příjmení a e-mail účastníků, jakožto správci těchto údajů dle právních předpisů a mají povinnost je zabezpečit v souladu s těmito Pravidly, aby nemohlo dojít k jejich úniku nebo neoprávněnému užití.
 5. Účastníci mohou svá práva uplatňovat způsoby uvedenými níže, přičemž svá práva uplatňují prostřednictvím Naučmese. Nicméně povinnosti týkající se výkonu práv subjektů údajů plní Naučmese a externí lektoři samostatně na vlastní odpovědnost, v rozsahu jimi zpracovávaných osobních údajů. Naučmese i externí lektoři mají obecnou vzájemnou povinnost součinnosti a prevence újmy ohledně jimi zpracovávaných osobních údajů účastníků.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. Naučmese nezpracovává osobní údaje osob mladších 13 let ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje.
 2. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.
 3. Prostřednictvím webových stránek můžeme shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, které nejsou osobními údaji, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit prohlížení a využívání platformy Naučese.cz. Tyto informace můžeme využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.
 4. Při zániku uživatelského účtu nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme, neexistuje-li jiný důvod nebo právní povinnost pro další uchovávání osobních údajů.
 5. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
 6. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 7. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.
 8. Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživatelům součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama Naučmese však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.
 9. Prostřednictvím portálu Naučmese.cz mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s naší Cookie Policy.
 10. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
 11. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

 1. Budete-li se domnívat, že my nebo naši externí lektoři provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, nebo budete-li chtít požádat o informace, můžete:
  • nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu info@naucmese.cz
  • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@naucmese.cz
  • požadovat e-mailem na adrese info@naucmese.cz poskytnutí informací o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů, a takové informace Vám v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme
 2. Také máte právo obrátit se kdykoliv přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k portálu Naučmese.cz realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a Naučmese jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. Tato Pravidla ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018.

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.