Obchodní podmínky 

SMLOUVA
(uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

Naučmese s.r.o.       a
se sídlem Krásná 299,
Krásná 739 04
IČ 29456541
zastoupená Janem Tinkou
bankovní spojení 7336256001/5500

(dále jen „Naučmese“)

Lektor
fyzická nebo právnická osoba, využívající Portál prostřednictvím svého Účtu.

(dále jen „Lektor“)

 

1. Preambule

 • 1.1. Smluvní strany mají v úmyslu touto smlouvou upravit vzájemné vztahy vyplývající z činností, které bude Naučmese vykonávat jako nezávislý podnikatel pro Lektora.
 • 1.2. Smluvní strany jsou si vědomy, že Naučmese vykonává činnost i pro jiné subjekty. Stejně jako Lektor využívá i jiné způsoby získávání zákazníků.
 • 1.3. Lektor je podnikatelem vyvíjejícím činnost mimo jiné v oblasti neformálního vzdělávání, například formou poskytování vzdělávacích kurzů.
 • 1.4. Naučmese provozuje a spravuje portál zprostředkovávající kontakt mezi Lektorem a zákazníkem na internetové stránce www.naucmese.cz (dále jen „Portál“).
 • 1.5. Účtem se rozumí autentický přístup Lektora do Portálu, ze kterého jsou Lektorovi dostupné informace jednoznačné identifikující Lektora, jeho kurzy a další informace vyplývající ze spolupráce Naučmese a Lektora. Každý Lektor má jedinečný přístup ke svému účtu pomocí uživatelského jména a hesla. Účet slouží pro komunikaci Lektora s Naučmese.

2. Předmět smlouvy

 • 2.2. Naučmese bude pro Lektora vykonávat tuto činnost:
  • 2.2.1.Propagovat vzdělávací kurzy Lektora na Portálu, přičemž o systému a intenzitě propagace rozhoduje provozovatel Portálu.
  • 2.2.2.Vyhledávat zákazníky, kteří budou mít zájem o vzdělávací kurzy Lektora a uzavírat s nimi jménem a na účet Lektora obchody.
  • 2.2.3.Zajišťovat potřebnou komunikaci se zákazníkem vedoucí k uzavření obchodu.
  • 2.2.4.Inkasovat platby od zákazníků a předávat je Lektorovi, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém lektor požádá o zúčtování.
 • 2.3. Lektor se zavazuje zaplatit Naučmese za jeho činnost dle této smlouvy odměnu (dále jen „provize“).

3. Práva a povinnosti smluvních stran

 • 3.1. Naučmese je povinno dodržovat veškeré povinnosti stanovené právním řádem ČR a je povinno nahradit škodu způsobenou jejich porušením.

 • 3.2. Lektor se zavazuje, že poskytne Naučmese administrativní, marketingovou a technickou podporu, tak aby mohl prezentovat vzdělávací kurzy potenciálním zákazníkům.

 • 3.3. Naučmese se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k uzavírání obchodů specifikovaných v této smlouvě. Tuto činnost se zavazuje uskutečňovat poctivě, s vynaložením odborné péče a v dobré víře, je při tom povinen dbát zájmů Lektora, jednat v souladu s rozumnými pokyny Lektora a sdělovat Lektorovi nutné informace, které má k dispozici.

 • 3.4. Naučmese je povinno sjednávat ceny se zákazníky podle instrukcí Lektora, avšak cenu pro zákazníka může kdykoli ponížit o hodnotu vlastní provize.

 • 3.5. Naučmese je povinen vést evidenci uzavíraných obchodů a sledovat jejich průběh.

 • 3.6. Lektor je na žádost Naučmese povinen potvrdit obchodní podmínky on-line , v níž potvrdí vůči třetím osobám oprávnění Naučmese uzavírat jménem Lektora obchody v souladu s touto smlouvou.

 • 3.7. Lektor se tímto zavazuje, v případě inzerování kurzu mimo Naučmese.cz (lektorův web, sociální sítě,...), nabízet kurz ze stejnou cenu, jakou stanovil na webu Naučmese.cz. 
 • 3.8. Lektor obstará a sdělí Naučmese veškeré informace nezbytné k plnění jeho povinností. Taktéž Lektor předá Naučmese veškeré podklady a věci potřebné pro plnění povinností z této smlouvy.

 • 3.9. Plnění z této smlouvy ze strany Naučmese se považuje za splněné obstaráním příležitosti k uzavření smlouvy mezi Lektorem a zákazníkem bez ohledu na to, zda k uzavření smlouvy dojde.

4. Ostatní ujednání

 • 4.1. Lektor tímto zmocňuje Naučmese k vystavování nedaňových dokladů (v případě, že lektor není plátcem DPH) jménem a na účet Lektora ke každému uskutečněnému obchodu. Lektor je povinen sdělit Naučmese případnou změnu tohoto údaje.

 • 4.2. Lektor tímto zmocňuje Naučmese k inkasu plateb zákazníků, které jsou prováděny ve prospěch Lektora.

 • 4.3. Mezi smluvními stranami lze uzavřít samostatnou dohodu o částečné nebo úplné úhradě nákladů spojených s pořádáním kurzu Naučmese. V tomto případě bude částka převáděná na Lektora ponížena o částku odpovídající výši nákladů (u dodavatelů, kteří jsou plátci DPH ve výši bez DPH) uhrazených Naučmese za Lektora.

5. Provize

 • 5.1. Výše provize bez daně z přidané hodnoty činí 20 % (slovy: dvacet procent) z částek uhrazených zákazníky za účast na kurzu. V případě, že je Lektor plátcem DPH, počítá se provize z celkové ceny bez DPH. Naučmese je plátcem DPH a k provizi bude přičtena DPH dle aktuální zákonné sazby.

  --> Přečtěte si více o způsobech spolupráce s příklady a vysvětlením.

 • 5.2. Provize Naučmese zahrnuje i náklady spojené s jeho činností dle této smlouvy.
 • 5.3. Nárok na provizi Naučmese vzniká zaplacením ceny za kurz zákazníkem.
 • 5.4. Splatnost provize je:
  • 5.4.1.V případě, že cena za kurz bude uhrazena zákazníkem Naučmese na základě zmocnění dle čl. 4.2. této smlouvy, provize se započítá na částku, kterou má Naučmese převádět na Lektora podle čl. 2.2.4. této smlouvy.
  • 5.4.2. V případě, že zákazník přihlášený přes Naučmese uhradí cenu za kurz přímo Lektorovi je provize splatná do 14 dnů od přijetí platby Lektorem, nejpozději však do 5 dnů ode dne uskutečnění kurzu, jenž byl platbou uhrazen.

6. Platnost a ukončení smlouvy

 • 6.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 • 6.2. Naučmese se zavazuje vykonávat svou činnost na území České republiky a Slovenské republiky.
 • 6.3. Ukončení smlouvy je možné dohodou stran nebo výpovědí.
 • 6.4. Vypovědět tuto smlouvu je oprávněna kterákoli za stran i bez udání důvodu.
 • Výpověď je možné učinit emailem nebo formou komunikace pro strany obvyklou.
 • 6.5. V případě výpovědi je Naučmese oprávněno požadovat po Lektorovi, aby uhradil Naučmese náklady spočívající v hotových výdajích vynaložených za účelem plnění této smlouvy, zejména náklady na marketing v důsledku výpovědi nekonaných kurzů nebo uhrazené náklady v případě, že byla uzavřena smlouva o úhradě nákladů Naučmese.
 • 6.6. Výpověď nabývá účinnosti okamžikem, kdy se o ní druhá strana dověděla nebo mohla dovědět.
 • 6.7. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení

 • 7.1. Pro případ mezinárodního prvku si smluvní strany volí jako rozhodné právo právní řád České republiky.

 • 7.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem vyjádření souhlasu Lektora s návrhem této smlouvy Naučmese prostřednictvím Účtu Lektora v Portálu.

 • 7.3. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětné záležitosti této Smlouvy a v souvislosti s touto záležitostí nahrazuje veškerá dřívější, ať písemná či ústní, ujednání a dohody Smluvních stran.

 • 7.4. Smlouva se považuje za uzavřenou elektronicky v písemné formě.

 • 7.5. Součástí této smlouvy jsou také naše Pravidla ochrany osobních údajů.

8. Platba Twisto

 • Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.
 • V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.
 • K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.
 • Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.